List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy Authenticated users
Polityka Cookies Other policy All users

Summary

 

Niniejsza polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie do Portalu Edukacyjnego Lotniczej Akademii Wojskowej (zwanego dalej portalem IKAR). Korzystając z portalu IKAR lub uzyskując do niego dostęp użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności i obowiązują go wymienione poniżej zasady w kontekście jego praw.

----

This Privacy Policy and the regulations concerning data processing are applicable to the educational platform of the Military University of Aviation (hereinafter referred to as the IKAR educational platform). By using the IKAR platform or getting access to it, users accept the practices and are entitled to rights stated in this Privacy Policy.

Full policy

 

OBOWIĄZYWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 lutego 2020 r. i ma na celu realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO oraz ustalenie zasad zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z portalu IKAR.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35 08-521 Dęblin. Sprawuje ona nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Po co przechowujemy Twoje dane?

W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Twoje dane osobowe portal IKAR przetwarza wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do portalu IKAR

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywane są tak długo, jak długo będziesz korzystać z platformy IKAR (z reguły jest to okres studiów, kursu lub umowy o pracę). W dowolnym momencie konto możesz usunąć, co jest równoznaczne z zaprzestaniem przechowywania Twoich danych.

Jakie dane osobowe posiadamy i skąd je mamy?

Dane osobowe jakie posiadamy o Tobie pochodzą bezpośrednio od Ciebie i podajesz je dobrowolnie. Są to: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko oraz opcjonalnie przez Ciebie podawane kraj zamieszkania: miasto zamieszkania, opis, zdjęcie, zainteresowania, strona www, numery komunikatorów, telefon, adres zamieszkania. Wprowadzane informacje i Twoja decyzja o ich uwidocznieniu mają wyłącznie wpływ na lepszą prezentacje Twojego profilu innym użytkownikom portalu IKAR.

 JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo do:

 

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • sprostowania Twoich danych,
 • usunięcia Twoich danych, jeżeli:

 

- wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
- wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji;
- Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne w celu dostępności zasobów na portalu IKAR. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

Swoje dane osobowe możesz w dowolnym momencie samodzielnie sprostować, zmienić lub poprawić w swoim profilu. Możesz także skontaktować się  z administratorem danych osobowych pod adresem: iod@law.mil.pl wyrażając swój sprzeciw w kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych na portalu IKAR, co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w portalu IKAR, a wszystkie Twoje dane zostaną usunięte.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Portal IKAR nie przekazuje nikomu Twoich danych za wyjątkiem dwóch sytuacji. Możemy przekazać Twoje dane:

 

 • za Twoją zgodą wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (poprzez wyeksportowanie danych),
 • organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu na mocy podstawy prawnej.

 

Czy wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych?

Portal IKAR nie wykorzystuje Twoich danych w celach marketingowych ani pod kątem profilowania.

 

----

THE VALIDITY OF THE PRIVACY POLICY

This Privacy Policy is effective starting 1/02/2020. Its objective is to comply with the GDPR obligation and establish the lawful conditions of processing your personal data while using the IKAR platform.

WHO IS THE ADMINISTRATOR OF YOUR PERSONAL DATA AND HOW CAN YOU CONTACT US?

The Military University of Aviation, headquartered in Dęblin, 35 Dywizjonu 303 St., 08-521, is the administrator of your personal data. It ensures the supervision of processing your data properly.

WHY / HOW LONG DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA? WHAT IS THE LEGAL BASIS?

Why do we store your data?

We will process your data in order to provide educational services and archive data after providing the service on the basis of the agreement and the Law on Higher Education. The IKAR platform processes your personal data solely to provide access to the IKAR platform.

How long do we store your data?

Your data are stored as long as you are using the IKAR platform (usually it is throughout the period of the studies, course or job contract). You can delete your account at any time which terminates the storage of your data.

What personal data do we have and where do we have them from?

We obtain your personal data directly from you and you give them voluntarily. These are: username, e-mail address, first name, surname and optionally your country of residence, city /town of residence, description, photo, interests, website, instant messenger numbers, phone number, address. Entering and disclosing this information helps you to present your profile to other IKAR users in a better way.

WHAT ARE YOUR RIGHTS IN RELATION TO DATA PROCESSING?

You have the right to:

 • access your data content,
 • rectify your data,
 • erase your data if:

- you withdraw consent to the processing of personal data;
- your personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
- you object to the processing of your data for the purpose of customizing our services to your preferences;
- your personal data are unlawfully processed,

 

 • restrict processing of your personal data,
 • object to data processing,
 • transfer data,
 • withdraw consent at any time. Withdrawing consent does not affect data processing before the withdrawal.

 

You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you consider that the processing of your personal data infringes applicable law.

Entering data for purposes of providing educational services and archiving data after providing the service is required by law and it is necessary for the availability of resources on the IKAR platform. If you refuse to enter your personal data or enter inaccurate data, we will not be able to provide the service.

You can emend, change or correct data in your profile at any time. You can also contact the data administrator at iod@law.mil.pl  to object to processing your personal data on the IKAR platform which is equivalent to the resignation of using the IKAR platform and all your data shall be erased.

With whom do we share your data?

The IKAR platform does not share your data with anyone except for two situations. We can share your personal data:

 • with your consent with the designated entity (through exporting data),
 • with public authorities and institutions authorised to demand access on a legal basis.

Do we use your personal data for marketing purposes?

The IKAR platform does not use your personal data for marketing or profiling purposes.

 


Summary

Niniejsza polityka Cookies ma zastosowanie do Portalu Edukacyjnego Lotniczej Akademii Wojskowej (zwanego dalej portalem IKAR). Korzystając z portalu IKAR lub uzyskując do niego dostęp użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Cookies.

Aby w pełni korzystać z portalu IKAR, przyjmowanie cookies musi być włączone w Twojej przeglądarce.

----

This Cookie Policy is applicable to the educational platform of the Military University of Aviation (hereinafter referred to as IKAR educational platform). By using and getting access to the IKAR platform, users accept the practises stated in this Cookie Policy.

Enabling cookies in your browser is necessary to make full use of the IKAR platform.

Full policy

Zasady ogólne

 

 1. Portal IKAR korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu IKAR. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu IKAR pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu IKAR korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach portalu IKAR stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (ang. session cookies) oraz stałe (ang. persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy portalu IKAR mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Operator portalu IKAR informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu IKAR i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową lub system i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przeglądarki:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

----

General principles

 1. The IKAR platform uses cookie files.
 2. Cookie files (the so-called cookies) are computer data, in particular text files that are stored on the end device of the IKAR user. Cookies typically contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.
 3. The entity that saves the cookie files on the IKAR user’s end device and receives access to them is the Military University of Aviation.
 4. Cookie files are used for the following purposes:
 • customize the content of websites to the user’s preferences and optimize the use of the website; in particular these files allow to recognize the user’s device and properly display the website, tailored to their individual needs,
 • create statistics that help us to understand how the IKAR users use websites, which allows the improvement of their structure and content;
There are two basic types of cookies used within the framework of the IKAR platform: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files stored on the user’s end device and deleted automatically after logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Permanent cookiefiles are stored on the user’s end device for the time specified in the cookies parameters or until they are manually deleted by the user. Software used to browse websites (web browser) usually accepts by default the storage of cookie files in the end user device. The IKAR platform users can change the web browser settings in this regard. The web browser enables users to delete cookie files. It is also possible to block cookie files automatically. Detailed information on this subject is included in the ‘Help’ section or the web browser documentation. The IKAR platform operator informs that restricting cookie files usage may affect some functionalities available on the platform website. Cookie files stored on the IKAR user’s end device may also be used by partners cooperating with the website operator. More information about cookie files is available in the ‘Help’ section in the web browser menu.

 

 Cookie files management

 1. If the user does not wish to receive cookies, he/she may change the web browser settings.
 2. In order to manage the cookies settings, select from the list below your Internet browser / system and follow the instructions.

Browsers:

 

If you use a mobile device (mobile phone, smartphone, tablet), please refer to the privacy settings in the documentation on your device producer’s website.