Szkolenie podstawowe operatorów  bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej do 150 kg. 

W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien znać i rozumieć znaczenie w pracy operatorskiej następujących zagadnień oraz umieć je właściwie zastosować podczas wykonywania zadań służbowych

–      człowiek – jego możliwości i ograniczenia, fizjologia obsługi złożonych urządzeń technicznych na stanowisku kierowania lotem BSP;

–      błędy i niezawodność człowieka, łańcuch błędów i zapobieganie ich powstawaniu;

–      stres, zarządzanie stresem, zmęczenie i czujność;

–      świadomość sytuacyjna – czynniki wpływające na świadomość sytuacyjną, kształtowanie świadomości sytuacyjnej, szacowanie ryzyka, operacyjne zarządzanie ryzykiem oraz świadomość sytuacji niebezpiecznych (szczególnych);

–      odbieranie i przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji, podział obowiązków w pracy;

–      osobowość, postawy, motywacje, samoocena własnej osobowości;

–      rozwiązywanie zagadnień typu przyczyna – skutek;

–      komunikacja, skuteczne porozumiewanie się i koordynacja pomiędzy członkami zespołu obsługującego złożony sprzęt/urządzenie techniczne na stanowisku kierowania lotem BSP oraz poza nim;

–      wpływ różnic w osobowości na wzajemne relacje członków zespołu;

–      przywództwo, zachowania zespołowe, efekt synergii, zachowanie się zespołu w przypadku utraty informacji lub kierownictwa;

–      rola przywódcy w grupie/zespole (operator - dowódca, operator - instruktor);

–      obszary wzajemnego oddziaływania, współpracy;

–      przywództwo – podległość i władza oraz zaufanie;

–      zasady komunikacji w zespole, język komunikacji;

–      role i obowiązki członków zespołu podczas obsługi złożonego sprzętu/urządzenia technicznego na stanowisku kierowania lotem BSP, posługiwanie się kartami kontrolnymi (check-list);

–      koncepcje bezpieczeństwa lotów, kultura bezpieczeństwa w organizacji, standardowe procedury operacyjne, organizacja pracy;

–      automatyzacja i jej wpływ na CRM, filozofia korzystania z automatów;

–      System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) we współczesnym lotnictwie;

standardowe procedury operacyjne (SOP-y) obowiązujące na stanowiskach pracy BSP