W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:

a) znać:

–      systemy nawigacji satelitarnej;

–      podstawowe pojęcia i definicje nawigacyjne;

–      podstawowe informacje o Ziemi;

–      zasady nawigatorskiego przygotowania do lotu;

–      podstawowe manewry pilotażowo-nawigacyjne statku powietrznego.

b) umieć:

–      czytać treść map lotniczych do lotów wg VFR oraz IFR;

–      wykorzystać urządzenia nawigacji satelitarnej do wykonania lotu;

–      wykonywać pomiary na mapach lotniczych;

–      scharakteryzować systemy nawigacji satelitarnej;

–      scharakteryzować nawigatorskie zasady bezpieczeństwa lotów.

c) potrafić:

–      omówić wpływ wiatru na lot statku powietrznego;

–      określić współrzędne na mapie oraz wyznaczyć trasę przelotu;

–      omówić zagadnienie zakrętu oraz wymienić jego elementy;

–      omówić podstawowe warunki i elementy lotu.