W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:

a)  znać:

–      podstawowe skróty i definicje z zakresu SIL;

–      cel i zadania SIL;

–      zasady bezpieczeństwa podczas pracy na sprzęcie lotniczym;

–      ogólne zasady wykonywania obsług i ich rodzaje,

b)  umieć:

–      czytać i interpretować dokumentację planistyczną SIL;

–      uzupełniać dokumentację ewidencyjną SIL,

c)  potrafić:

–      wykonać obsługi przygotowujące system BSP do lotu;

–      ocenić zdatność do lotu BSP.